Naam:

Stichting Kasteelconcerten Heeswijk


Fiscaal nummer:

0091.53.093


Contactgegevens secretariaat:

Irene van den Hurk

Lucas van Leydenstraat 59

5213 BB ‘s-Hertogenbosch

+31 6 14609076

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Bestuur:

Voorzitter                                             de heer drs. A.G.M. Breijder

Secretaris                                            mevrouw I.A.H.M. van den Hurk

Penningmeester                                  de heer drs. R.P.J. van de Ven

Leden- en concertadministratie           de heer F.E. de Jong

 

Ondersteuning bestuur:

Beleid programmering                        de heer B. De Graaf

Gastvrouw                                         mevrouw I.W.F. van den Dungen


Beleid Stichting Kasteelconcerten Heeswijk

 

Inleiding
Stichting Kasteelconcerten Heeswijk organiseert per concertseizoen een serie van zes klassieke kamermuziekconcerten in de Wapenzaal van Kasteel Heeswijk. Aanvullend en incidenteel organiseert de stichting in samenwerking met derden (Stichting Kasteel Heeswijk, sponsoren e.a.) andere muzikale evenementen.
Stichting Kasteelconcerten Heeswijk is voortgekomen uit een initiatief in 1976 van de barones Van den Bogaerde van Terbrugge - van Heeckeren van Kell, met het doel de ruimtes van het kasteel voor een culturele functie beschikbaar te stellen.
Dit initiatief resulteerde in de oprichting van Stichting Orgel Kasteel-Heeswijk op 4 juni 1980, zo genoemd naar aanleiding van de aanwinst van een orgel van orgelbouwer Klop. Op 3 februari 1988 ging Stichting Orgel Kasteel-Heeswijk statutair over in Stichting Kasteelconcerten Heeswijk.

Statutair doel
Volgens de laatst gewijzigde statuten van 5 oktober 2012 onder artikel 2:
” 1. De stichting dient het algemeen belang en stelt zich ten doel het culturele leven voor Heeswijk-Dinther mede in het Kasteel Heeswijk te bevorderen.
2a. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van concerten en het beheren van de daartoe benodigde instrumenten in eigendom van de stichting.
2b. De stichting heeft geen winstoogmerk
2c. De stichting werkt volgens een beleidsplan dat inzicht geeft in de te verrichten werkzaamheden, de wijze van werven van gelden, het beheer van het vermogen en de bestedingen daarvan.“

 

Visie
De stichting heeft de volgende visie: klassieke kamermuziekconcerten met een hoogwaardige kwaliteit leveren een positieve bijdrage aan het bestaande culturele aanbod in de gemeente Bernheze, alsmede aan de culturele uitstraling van deze gemeente naar de regio.

 

Missie
De stichting heeft als missie aan deze visie uitvoering te geven door de realisatie van klassieke kamermuziekconcerten, alsmede andere activiteiten die daarmee verband houden. Deze concerten kenmerken zich o.a. door:
- een hoogwaardig en divers programma-aanbod;
- een bijzondere locatie waarbij direct contact mogelijk is tussen publiek en musici;
- redelijke toegangsprijzen;
- een professioneel lopende organisatie;
- gastvrijheid en informeel karakter.

 

Beleid
Om het statutaire doel te bereiken en om aan te sluiten bij haar visie en missie heeft de stichting het volgende beleid geformuleerd:
1. De concerten kenmerken zich door een breed programmeringsprofiel. Hiermee streeft de stichting naar diversiteit o.a. door verschillende ensemblevormen, door een mix van jong talent en gevestigde namen en door verschillende muziekstijlen van renaissance tot de eenentwintigste eeuw.
2. De stichting biedt een podium voor jong muzikaal talent, zoals de laureaten van het Prinses Christina Concours.
3. De stichting besteedt aandacht aan educatie door het verstrekken van informatie - voorafgaand aan en tijdens de concerten - over de musici en het uit te voeren repertoire. Dit om de betrokkenheid en muzikale kennis van het publiek te vergroten.
4. Om aan de vereiste kwaliteit te voldoen neemt een professioneel programmeur (musicoloog of vakmusicus) de programmering op zich. Hij heeft een groot netwerk in de muziekwereld.
5. De locatie, waar de concerten plaatsvinden is de Wapenzaal van Kasteel Heeswijk. Deze locatie is bijzonder aantrekkelijk, mede omdat de ambiance in combinatie met het directe contact met de musici de stichting dichter bij haar missie brengt.
6. De stichting heeft een PR-beleid met als doel haar activiteiten/concerten onder de aandacht te brengen van een breed publiek.
7. De stichting heeft geen personeel in dienst; het bestuur is onbezoldigd.


Beloningsbeleid

Bestuursleden en de programmeur zijn onbezoldigd en dragen als vrijwilligers de stichting.


 Verslag uitgeoefende activiteiten

 

Programma / agenda klik hier voor seizoenprogramma

 

Uitvoering
Per concertseizoen organiseert de stichting een serie van zes kamermuziekconcerten in de Wapenzaal van Kasteel Heeswijk. Aanvullend en incidenteel organiseert de stichting in samenwerking met derden (Stichting Kasteel Heeswijk, sponsoren) andere muzikale evenementen, concerten enz.

Uiteraard beantwoorden al deze activiteiten (vanuit de stichting zelf of voor en/of in samenwerking met derden) aan de kwaliteitseisen die de stichting zich ten doel stelt in haar beleid.

 

A. Bestuur
Het bestuur bestaat uit vier bestuursleden benoemd op grond van hun professionele kwaliteiten. De belangrijkste taken zijn als volgt verdeeld:
1. voorzitter: beleidsbepaling, contacten met instanties, werven van fondsen en algehele coördinatie;
2. secretaris: het opstellen en beheren agenda en notulen, contactpersoon ten behoeve van alle correspondentie en voor alle externe doelgroepen (abonnementhouders, sponsoren, gemeente, Stichting Kasteel Heeswijk enz.), PR beleid en -uitvoering, mediacontacten en talloze andere werkzaamheden die nodig zijn voor een geoliede organisatie;
3. Penningmeester: het voeren van een administratie, het opstellen van de jaarrekening, het opstellen en bewaken van de begroting;
4. Leden- en concertadministratie: ledenbestand bijhouden en administreren, administreren van alle concertbezoeken/-bezoekers, contact met de locatiebeheerder, gereedmaken van de concertzaal voor elk concert, uitvoeren van toegangscontrole en kaartverkoop, het scheppen van een aangename sfeer voor de concertbezoekers.

 

Ondersteuning bestuur:

Programmering: het samenstellen van een gevarieerd concertprogramma volgens het beleid, het contracteren van de musici en het verrichten van alle muziek-gerelateerde taken nodig om de concerten tot stand te brengen;

De bestuursleden hebben minimaal vier keer per jaar een bestuursvergadering met agenda. De secretaris maakt de notulen en ondertekent deze, evenals de voorzitter, na vaststelling door de bestuursleden tijdens de volgende bestuursvergadering.

B. Publiciteit
De stichting heeft een communicatie- en persbeleid dat mede zorg draagt voor de uitvoering van het beleid van de stichting. Zij zet diverse communicatiemiddelen in met het doel interesse te wekken bij een breed publiek voor de concerten van de stichting en het streven naar een uitverkochte concertzaal.


 Financiële verantwoording.

 

De inkomsten van de stichting bestaan uit:

- abonnementen voor zes concerten;

- recettes van losse kaartverkoop;

- bijdragen van sponsoren;

- giften van particulieren;

- ANBI-schenkingen.

 

De kosten van de stichting bestaan globaal uit:

- betalingen aan musici;

- de huur van de concertzaal en een concertvleugel;

- kosten van de organisatie zoals drukwerk, porti en PR.

 

Balans per 30 juni 2019

 

Activa                                              €                Passiva                                        €     

 

Vorderingen                                   118              Eigen vermogen                         25.790

Liquide middelen                       34.701             Bestemmingsreserve                   7.100

                                                                          Kortlopende schulden                  1.929

                                                  34.819                                                                 34.819

 

 Staat van baten en lasten 2018-2019

 

                                                                                      €

Baten                                                                   19.909

 

Lasten

Kosten concerten                       18.549

Kosten organisatie                       2.860

 

Totaal lasten                                                         21.409

 

Nadelig saldo                                                         1.500

 

 

 

Toelichting

Stichting Kasteelconcerten Heeswijk kent een gebroken boekjaar dat loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Het saldo van de baten en lasten wordt verwerkt onder het eigen vermogen en de bestemmingsreserve.

 

 

Januari 2020

Bestuur Stichting Kasteelconcerten Heeswijk